Naši lektoři

PhDr. Gabriela Knapová, Ph.D.

Vystudovala učitelství angličtiny, němčiny a matematiky pro 2. stupeň ZŠ a SŠ na Pedagogické fakultě a učitelství češtiny jako cizího jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V rámci svého doktorského studia v oboru didaktika matematiky se zabývala individuálním doučováním a porozuměním v matematice. Pracovala také jako učitelka na základní škole. Vyučuje matematické a didakticko-matematické kurzy na Pedagogické fakultě UK, výslovnostní cvičení pro cizince na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a češtinu pro cizince na UMPRUM. Kromě organizace doučování a přípravných kurzů má na starosti všechny jazykové kurzy a hojně doučuje matematiku, angličtinu, němčinu a češtinu pro cizince. Ve volném čase vyučuje brazilský zouk.
Doučované předměty: M, AJ, NJ, čeština pro cizince

Mgr. Květuše Bednářová
Absolvovala Pedagogickou a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy obor učitelství humanitních předmětů. Učila na základních a středních školách, naposledy na střední průmyslové škole sdělovací techniky v Panské ulici.V současné době je lektorkou českého jazyka pro cizince při Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně.
Doučované předměty: ČJ a literatura
Judita Kindlová

Nyní studuje čtvrtým rokem na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, dvouoborovou kombinaci matematika-anglický jazyk, a připravuje se na státní zkoušky. Má zkušenosti jak s individuálním doučováním matematiky a angličtiny, tak se skupinovým doučováním – přípravou na přijímací zkoušky pro devátý ročník. Ve volném čase doučuje hru na klavír.
Doučované předměty: M, AJ

Matěj Kovářík

Studuje třetím rokem na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity matematiku a anglický jazyk. Má zkušenosti s doučováním matematiky na úrovni základní, střední i vysoké školy. V současnosti pracuje na své bakalářské práci na téma polynomiálních a exponenciálních kongruencí a nově učí na Střední škole elektrotechniky, multimédií a informatiky.
Doučované předměty: M, AJ

Mgr. Marie Kubánková

Je absolventkou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, obor učitelství českého jazyka a literatury pro ZŠ a SŠ a občanské výchovy, dále pak „Průběžného vzdělávání učitelů češtiny“ na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vyučovala 22 let na ZŠ a 22 let na gymnáziu. S výukou, ale i s přípravou žáků na SŠ a studentů na VŠ má dlouholeté zkušenosti, pod jejím vedením žáci úspěšně řešili úkoly Olympiády v českém jazyce v okresních i krajských kolech. Má bohaté zkušenosti i s tvorbou metodických materiálů k výuce ČJ a Lit na ZŠ i SŠ.
Doučované předměty: ČJ a literatura

Jana Novotná

Je zakladatelkou našich přípravných kurzů na osmiletá gymnázia. Vystudovala mimo jiné střední školu pedagogickou a pracovala jako učitelka v mateřské škole. Soustavně se vzdělává na kurzech a konferencích pořádaných Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy. Od roku 2005 se věnuje individuálnímu doučování a přípravným kurzům. Kromě žáků prvního stupně doučuje český jazyk a literaturu.
Doučované předměty: ČJ, první stupeň

Ing. Tomáš Novotný

Vystudoval ČVUT v Praze, fakultu strojního inženýrství. V minulosti dlouhodobě pracoval v manažerských funkcích v oblasti nemovitostí a vzdělávání. V posledních letech se již specializuje pouze na doučování a vytváří naše cvičné testy a výukové materiály z matematiky pro páté ročníky. Ve výuce se zaměřuje na přípravné kurzy na osmiletá gymnázia a na doučování matematiky a fyziky pro vyšší ročníky.
Doučované předměty: M, F

Mgr. Ivana Sitteová

Je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, oboru učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči. Již přes 30 let vyučuje na základní škole, kde získala bohaté zkušenosti se žáky se specifickými vývojovými poruchami učení, jako je dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie apod. Průběžně se dál vzdělává, absolvovala nejrůznější kurzy a vzdělávací programy. Od roku 2004 zastává funkci uvádějícího a fakultního učitele. V doučování se zaměřuje na přípravné kurzy na víceletá gymnázia.
Doučované předměty: první stupeň, sedmé ročníky, žáci se speciálními potřebami

Monika Kaprasová

Po absolvování gymnázia nastoupila na jednooborové studium matematiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V současné době dopisuje bakalářskou práci. Doučuje matematiku a český jazyk žáky šestých až devátých ročníků, včetně žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, především dyslektiků a dysgrafiků. Aktuálně je na rodičovské dovolené.
Doučované předměty: M, F, ČJ

 

Ing. Marcela Rašková

Vystudovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze obor Syntéza a výroba léčiv se zaměřením na Analýzu léčiv. V současné době studuje postgraduální studium na 2. lékařské fakultě v Motole obor Fyziologie a patofyziologie člověka. Pracuje na téže fakultě na Ústavu patologické fyziologie jako vědecký pracovník. V doučování se zaměřuje nejvíce na chemii a biologii na středoškolské úrovni. Aktuálně je na rodičovské dovolené.
Doučované předměty: Ch, Bio, M